Zápis na školní rok 2017/2018 proběhne dle Školského zákona v měsíci květnu.

Zápisy do mateřských škol Městské části Praha 6 se budou konat dne 2. 5. 2017 (podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol). Sledujte prosím čas u jednotlivých škol na jejich webu.

 Dny otevřených dveří pro tento zápis:

- 28.3. 16,00 - 17,00 hodin

- 11.4. 16,00 -17,00 hodin

  

Informace k zápisu na školní rok 2017/2018 v MŠ Sbíhavá

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŘÁDNÉM TERMÍNU ZÁPISU

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro rodiče:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

Pokyny pro rodiče:

 • Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu příslušné mateřské školy. Dva měsíce před zápisem budou k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz , případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství, kultury a sportu).
 • Dokumenty řádně vyplněné včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do MŠ Sbíhavá ve stanoveném termínu dne 2.5. 2017 od 13,30 hodin do 17,00 hodin. Tímto termínem je zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do mateřské školy je úřední akt, přítomnost dítěte při zápisu nepovažujeme za vhodnou. Návštěva dítěte v naší mateřské škole se může uskutečnit v jiném termínu a v klidu, aby mělo dítě z návštěvy příjemný zážitek.

 

 • V MŠ zákonní zástupci dítěte dostanou:
 • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte z dané mateřské školy,
 • zápisový lístek
 • termín k nahlédnutí do spisu dítěte dne  9.5. 2017 od 10 hodin do 10,30 hodin v MŠ Sbíhavá.

 

 • Termín zveřejnění výsledku zápisu je 9.5. 2017 od 12 hodin, zveřejňují se registrační čísla dětí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy a na vývěsce MŠ.
 • Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10.5. 2017  od 13 do 17 hodin a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do mateřských škol, kde o přijetí žádal.
 • Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do žádné MŠ v daném termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci.
 • Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí.
 • Termín sejmutí výsledků zápisu je 25.5.2017.

 

 • Stanovení přesných časů, podrobnějších informací, najdete na www stránkách  jednotlivých mateřských škol, kam budete hlásit své dítě

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sbíhavá

Ředitelka Mateřské školy Sbíhavá (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle§ 34a odstavce 5 školského zákona.   

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

 

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.    

Počet volných míst pro školní rok 2017/18 : 28

 

Do mateřské školy Sbíhavá zřízené Městskou částí Praha 6 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

 

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k TP                                                                 50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2012                                                                                                30 bodů

od 01.09.2012 do 31.08.2013                                                                             10 bodů

od 01.09.2013 do 31.08.2014                                                                               5 bodů

od 01.09.2014 do 31.08.2015                                                                               1 bod

 

3. individuální situace dítěte

dítě je hlášeno k celodenní docházce                                                                15 bodů

MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán                                                        1 bod

dítě je hlášeno k polodenní docházce                                                                  1 bod                                              

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

 

Formuláře (Žádost a Evidenční list) budou k dispozici na webu příslušné mateřské školy a rovněž na portálu   www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.

Odevzdání vyplněných originálů žádostí a evidenčních listů je stanoveno na 2. 5. 2017
v době od 13 do 17 hodin .

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10. 5. 2017 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

V Praze dne 24. 2. 2017   Bc. Helena Petříčková, ředitelka MŠ                                             

 

                                      

 

 

 
Proces vzdělávání :

Díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů. Děti ze třídy Berušek hojně využívají jak prostory vedlejší třídy, tak i herny a naopak. V prvním patře mají děti volný pohyb mezi třídami Opiček i Koček. Pohyb dětí je možný i mezi patry budovy. Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby dětí a průběžně dochází k jeho vylepšování. Vzhledem k menším prostorovým možnostem pro děti se snažíme o jejich co nejlepší využití. Je ale jasné, že nemůžeme provádět všechny činnosti jako mateřské školy, které mají pro jednu třídu k dispozici dvě i více místností.

Způsob zařazování dětí do tříd:

Nová integrovaná lesní třída Žabičky má specifické provozní a finanční podmínky. Pokud si rodiče budou přát navštěvovat tuto třídu, musí podepsat souhlas - Specifické podmínky - viz příloha.

Třída Žabičky, je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě.

Ostatní třídy  nejsou pedagogicky specificky zaměřené, věkově jsou smíšené. Specifikace je rozvíjena v jednotlivých nadstandardních činnostech školy. Rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy ( např. sourozenci k sobě, kamarádi…). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dát ŠVP.

Adaptace dítěte v naší MŠ:

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Dodatek k přihlášce - Specifické podmínky - souhlas.doc 27 kB19.02.2016 15:05
Stáhnout 1 žádost 2017 P6.doc 36 kB24.02.2017 15:45
Stáhnout 2 Evidenční list P6.doc 40 kB24.02.2017 15:45
Stáhnout DODATEK K přihlášce souhlas x nesouhlas.doc 27 kB24.02.2017 15:49