Dny otevřených dveří 2022 na Praze 6 ve školkách - bude upřesněno

Den otevřených dveří  u nás :

 21.4.2022 od 15 do 17 hodin, forma bude upřesněna podle situace

 

Informace k zápisu na školní rok 2022/2023 budou vloženy zhruba 2 měsíce dopředu. Zápis proběhne v květnu 2022.

 

 

Zápis na školní rok 2021/2022 proběhne dle Školského zákona v měsíci květnu.

Informace k zápisu na webu Prahy 6 -  Jak do školky

Příručku k zápisu najdete v příloze.  

 

Prosíme rodiče, o vyplnění  podkladů k zápisu v systému, urychlí to administrativu Zápisu. Děkujeme.

 

 

  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sbíhavá

Ředitelka Mateřské školy Sbíhavá, Sbíhavá II 2/360, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2021/22 : 24 hlavní budova, 4 místa v integrované lesní třídě žabičky

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2021/22:

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

  1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                             50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                1 bod

 

  1. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2016                                                                                          35 bodů

od 01.09.2016 do 31.08.2017                                                                                            15 bodů

od 01.09.2017 do 31.08.2018                                                                                            10 bodů

od 01.09.2018 do 31.12.2018                                                                                               5 bodů

                        po 01.01.2019                                                                                             1 bod

 

  1. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2021                                             1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 04.05.2021, v době od 13,15 - 18,15 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 11. 05. 2021 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V Praze dne 3. 3. 2021                                                 Bc. Helena Petříčková

                                                                                        ředitelka školy

 

 

Termíny zápisů 2021/22:

Vlastní zápis: Odevzdání žádostí v mateřské škole 4.5.2021 5.5.2021

Výtisk žádostí z datové schránky (pro ředitelky škol)

6.5.2021 Nahlédnutí do spisu 10,30-11,30 hodin

6.5.2021 Vyvěšení přijatých dětí 12,00 hodin

10.5.2021 spuštění možnosti nahlížení do systému rodiči, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31. 7. 2020.

11.5.2020 Odevzdávání Zápisových lístků 13,15-18,15 hodin

29.5.2021 Termín sejmutí výsledků Po

4.6.2021 obdrží rodiče do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí

 

 Třída Žabičky má   speciální provozní dobu, více v příloze. Zájemci o tuto třídu u Zápisu odevzdají tento souhlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..

 

 

                                           

 

 
Proces vzdělávání :

Díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů. Děti ze třídy Berušek hojně využívají jak prostory vedlejší třídy, tak i herny a naopak. V prvním patře mají děti volný pohyb mezi třídami Opiček i Koček. Pohyb dětí je možný i mezi patry budovy. Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby dětí a průběžně dochází k jeho vylepšování. Vzhledem k menším prostorovým možnostem pro děti se snažíme o jejich co nejlepší využití. Je ale jasné, že nemůžeme provádět všechny činnosti jako mateřské školy, které mají pro jednu třídu k dispozici dvě i více místností.

Způsob zařazování dětí do tříd:

Integrovaná lesní třída Žabičky má specifické provozní  podmínky. Pokud si rodiče budou přát navštěvovat tuto třídu, musí podepsat souhlas - Specifické podmínky.

Třída Žabičky, je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě.

Ostatní třídy  nejsou pedagogicky specificky zaměřené, věkově jsou smíšené. Specifikace je rozvíjena v jednotlivých nadstandardních činnostech školy. Rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy ( např. sourozenci k sobě, kamarádi…). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dát ŠVP.

Adaptace dítěte v naší MŠ:

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Souhlas specifické podmínky žabky 2019.doc 66 kB26.04.2019 07:40
Stáhnout Jak prihlasit dite do MS_2021_final.pdf 2548 kB11.03.2021 09:08
Stáhnout Jak prihlasit dite do MS_2021_eng.pdf 2548 kB12.03.2021 12:39