Zápis na školní rok 2020/2021 proběhne dle Školského zákona v měsíci květnu.

Máte li jakoukoli otázku klidně zavolejte 775 70 88 54 p. ředitelka

Pokud si zarezervujete svůj čas návštěvy a přijdete osobně, potřebujete:

- vyplněnou žádost a potvrzení od dětského lékaře

- sebou rodný list na kontrolu rodného čísla - nenecháváme si ho

- kontrola trvalého bydliště - pokud mají rodiče TP na Praze 6 stačí nahlédnutí do OP ( dítě bydlí tam kde rodiče)

 

 

Proč nelze udělat jednoduché kroky u zápisu do MŠ.

 

Městská část Praha 6 připravila příručku, která respektuje aktuálně platné právní předpisy.

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů v tom smyslu, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí v základní škole. U zápisů do mateřských škol nebylo přijato žádné takovéto opatření, pouze doporučení MŠMT, která odvolací orgán může brát v potaz, ale také nemusí. Podobně jako soud v případě, kdy ředitelce MŠ bude hrozit pokuta v řádech desetitisíců až statisíců. Všechny příslušné zákony a vyhlášky totiž zůstaly beze změn.

Ředitelky školek nadále musí i v této době vést přijímaní dětí v souladu se školským zákonem a správním řádem, který vyžaduje, aby ve škole ověřili veškeré údaje, které mají přímý vliv na jejich rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. A také aby tyto údaje byly zpětně přezkoumatelné odvolacím orgánem. Ředitelky tedy musí být schopni prokazatelným způsobem doložit věk dítěte, místo jeho trvalého pobytu, splnění povinného očkování a podání žádosti oprávněným zákonným zástupcem dítěte. Pokud by toho schopny nebyla, hrozí jim, že jejich přijímací řízení by mohlo být zrušeno a celý zápis opakován.

MŠMT bohužel ve svém doporučení neuvádí v celé úplnosti, co která forma dodání žádosti vyžaduje, aby byla přezkoumatelná v rámco správního řízení. Uvádí jen, že je možné žádost zaslat datovou schránkou, e-mailem i poštou – tak, jak to koneckonců bylo možné i v době předkoronavirové. Nedodává již, jakou podobu mají zasílané doklady mít. A právě to MČ Praha 6 specifikovala ve své příručce. Neboť není ochotna doporučit ředitelkám škol postup, který by odporoval platným právním předpisům. I když by to zjednodušilo situaci jak rodičům, tak vedení škol.

Školy, které přijaly strohou formu opatření MŠMT a umožňují např. zaslání žádosti a příloh obyčejnou poštou nebo vhozením do schránek u školních vrat, nebudou například vůbec schopny prokázat, že jim tato žádost byla dodána. Podobně ani rodiče nebudou mít žádný doklad, že splnili svoji zákonnou povinnost přihlášení povinně předškolního dítěte.

Souhlasím s Vámi, že pro rodiče by zjednodušením bylo zaslání dokumentů v podobě běžné kopie, vč. očkovacího průkazu, jak připouští MŠMT. Ovšem například následné ověření cca 3 000 dětí odborem evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu MČ Praha 6 přes registry Ministerstva vnitra (včetně odůvodnění každého ověření) by představovalo enormní mnohadenní zátěž i v neomezených podmínkách fungování úřadu. Ředitelky mateřských škol mají bohužel také špatnou zkušenost s čitelností očkovacího průkazu a rovněž s plným chápáním, co který záznam v něm konkrétně znamená - nejsou totiž lékařkami.

Jsem přesvědčen, že situaci rodičům lze zjednodušit pouze za cenu porušení právních předpisů, případně že se bude jednat o zjednodušení v době zápisového dne, které následně vystřídá doba hektického doplňování dokumentů v požadované formě, případně již zmiňované riziko opakování celého zápisu. Je možné, že v první polovině června, kdy vyprší třicetidenní lhůta pro ukončení správního řízení, budou již mimořádná opatření vlády odvolána - a tudíž by mohly být prosté kopie dokladů osobně ověřeny z přinesených originálu - dnes to však nelze zaručit. Ředitelky mateřských škol by pak stály před dilematem, zda správní řízení o přijetí či nepřijetí k povinné školní docházce ukončit jen s ověřenými žadateli, nebo správní řízení přerušit u všech žadatelů až do doby doložení podkladů posledním z žadatelů či vypršením stanovené lhůty.

Obávám se, že většina škol (a možná i zřizovatelů) se rozhodla pro cestu nejmenšího odporu s tím, že nebude-li žalobce, nebude třeba ani soudce. Zřizovatel škol v MČ Praha 6 si to ovšem se znalostí problematiky převisu poptávky nad nabídkou a zneužívání zákona účelovým přehlašováním místa trvalého pobytu dovolit nemůže.

Pokud chtěl stát a MŠMT zápisový proces zápisu zjednodušit, měl k tomu přijmout i konkrétní právně závazná opatření. Jinak nelze než dodržovat příslušné právní předpisy s tím, že je nutné se současně vypořádat se všemi momentálně vyhlášenými opatřeními. K tomu si jen dovolím připodotknout, že mateřské školy, na rozdíl od všech zbývajících typů škol, vládní nařízení nechalo v provozu a MŠMT jejich uzavření zřizovatelům pouze nezávazně doporučilo.

Žádost a přílohy můžete samozřejmě zaslat v podobě, jakou uznáte za vhodnou, je však na ředitelkách MŠ, zda je jako jednoznačně průkazné vyhodnotí a případně Vás požádají o doplnění. Stejně jako je na Vašem rozhodnutí, zda využijete k dodání žádosti a příloh datovou schránku, e-mail, poštu nebo osobní návštěvu.

 

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Spuštění provozu online systému

Vážení rodiče,
elektronický systém přijímání dětí do MŠ bude dne 15.4.2020 zpřístupněn pro letošní registrace. Opět upozorňujeme, že na pořadí registrací nezáleží. Rozhodující je věk dítěte. Na registraci tedy budete mít dost času.

Aktualizované informace jsou v příloze!!!!!

Doporučuji v případě poslání poštou - dodejkou.

 

Ideálně  pro rodiče, kteří jsou v karanténě nebo onemocněli – nemohou se osobně zúčastnit zápisu z důvodu karantény (mohou ale zplnomocnit jinou zletilou osobu – plná moc nemusí být úředně ověřena).

 

Doporučuji termín podání na poště pouze 7.5. 2020 – doporučeně (aby bylo 11.5. 2020 zahájeno v mateřské škole správní řízení ).

Všechny dokumenty musí být úředně ověřeny.

V případě podání poštou je nutné na žádosti uvést emailovou adresu, kam bude zasláno potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem, potřebným k výsledkům zápisu.

 Děkuji H.P.

 

Možnosti odevzdání žádostí k přijetí:

1/ soukromou datovou schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem pouze    dne 11.5.2020 v době od 0:00 – 23:59 hodin

2/ poštou v termínu od 2.5. do 11.5.2020 (více v příručce „Jak přihlásit dítě do mateřské školy“)

3/ v krajním případě osobně dne 11.5.2020 v době od 10,00 do 18,00 hodin v mateřské škole.

 

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ

 

  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sbíhavá

Ředitelka Mateřské Sbíhavá, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním a s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2020/21 : 29 ( 27 míst v hlavní budově, 2 místa v integrované lesní třídě žabičky (pokud si zákonní zástupci vyberou tuto třídu, musí souhlasit se specifickými podmínkami v této třídě, dokument v příloze)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2020/21:

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

  1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                                 50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                        1 bod

 

  1. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2015                                                                                                    35 bodů

od 01.09.2015 do 31.08.2016                                                                                                      15 bodů

od 01.09.2016 do 31.08.2017                                                                                                      10 bodů

od 01.09.2017 do 31.12.2017                                                                                                      5 bodů

                         po 01.01.2018                                                                                                     1 bod

 

  1. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2020                                                    1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdávají zákonní zástupci 11. 5. 2020, v době od  13,15 – 18,30 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Po odevzdání Zápisového lístku dne 18. 5. 2020, v době od 13:00 hod. do 17:00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

V Praze dne 10. 3. 2020                                                 

 

Razítko a podpis ředitele školy Bc. Helena Petříčková

 

 

 

 

 

 

 ..

 

 

                                           

 

 
Proces vzdělávání :

Díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů. Děti ze třídy Berušek hojně využívají jak prostory vedlejší třídy, tak i herny a naopak. V prvním patře mají děti volný pohyb mezi třídami Opiček i Koček. Pohyb dětí je možný i mezi patry budovy. Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby dětí a průběžně dochází k jeho vylepšování. Vzhledem k menším prostorovým možnostem pro děti se snažíme o jejich co nejlepší využití. Je ale jasné, že nemůžeme provádět všechny činnosti jako mateřské školy, které mají pro jednu třídu k dispozici dvě i více místností.

Způsob zařazování dětí do tříd:

Integrovaná lesní třída Žabičky má specifické provozní a finanční podmínky. Pokud si rodiče budou přát navštěvovat tuto třídu, musí podepsat souhlas - Specifické podmínky.

Třída Žabičky, je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě.

Ostatní třídy  nejsou pedagogicky specificky zaměřené, věkově jsou smíšené. Specifikace je rozvíjena v jednotlivých nadstandardních činnostech školy. Rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy ( např. sourozenci k sobě, kamarádi…). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dát ŠVP.

Adaptace dítěte v naší MŠ:

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Souhlas specifické podmínky žabky 2019.doc 66 kB26.04.2019 07:40
Stáhnout PŘIRUČKA PRO RODIČE ZÁPISY DO MŠ 2020 (00000002).pdf 3066 kB03.04.2020 15:38