Zápis na školní rok 2019/2020 proběhne dle Školského zákona v měsíci květnu.

 

Den otevřených dveří bude pro školní rok 2020/20121 dne 29.4.2020 od 15,00 do 17,00 hodin. 

V rámci návštěvy, si můžete prohlédnout školku a zeptat se na vše, co Vás zajímá, jak paní učitelek na třídách, tak paní ředitelky v 16 hodin ve třídě Medvídků.

Informace k zápisu na školní rok 2020- 2021 budou  zveřejněny v dostatečném předstihu.

 

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Sbíhavá PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Obecné informace:

 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6, mimo Lysolaje, Nebušice, Řepy.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat Žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol, kam je potřeba je předat v tištěné podobě ke kontrole. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod.
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol bude k dispozici k předvyplnění od 01.04.2019 na www.jakdoskolky.cz a na webech mateřských škol (odkazy). V listinné podobě k ručnímu vyplnění na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

 

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře a podpisy zákonných zástupců
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt) 
 • Termíny: 
 • 2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí v MŠ Sbíhavá 13,15 – 18,30, v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.
 • 7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 – 11,30 hodin
 • 7.5.2019 zveřejnění výsledků zápisu ve 12,00 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte - pouze přijaté děti
 • 9.5.2019 odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy
 • Od 9.5.2019 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných svých dětí na www.jakdoskolky.cz v jednotlivých mateřských školách , aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31.8.2019
 • Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019    

 

Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

 

1/ Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze:

            1/ Předvyplnění Žádosti do MŠ

            2/ Zakliknutí příslušných MŠ ( výtisk pro každou MŠ zvlášť )

            3/ Rezervace času pro odevzdání žádosti

            4/ Předvyplněnou Žádost zákonný zástupce vytiskne, nechá potvrdit lékařem,  podepíše a v den zápisu  předá ve vybrané/ných MŠ.

            ( pozn. při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu za á 30,-Kč)

2/ Webové stránky mateřských škol

            Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz

            Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a   v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.

3/ Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství ve 3.patře

            Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den  zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.

Doporučené možnosti odevzdání žádosti:

 1. a) Osobně

 V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz  si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách ( rodič, který využil rezervaci bude odbaven v rezervovaném čase ) osobně dne 2.5.2019

 • Žádost o přijetí v dané mateřské škole odevzdají v MŠ Sbíhavá 2.5.2019, 13,15 -18,30 hodin. 
 • Zákonnému zástupci při osobním odevzdání Žádosti bude vygenerován unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 9.5.2019 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách
 • Po osobním odevzdání Žádosti o přijetí dne 2.5.2019 zákonný zástupce v mateřské škole obdrží tyto písemnosti:
 • Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu vyjádření se k podkladům rozhodnutí
 • Zápisový lístek
 • b) Soukromou datovou schránkou
 •   
 •  Přípustné a doručené jsou pouze Žádosti doručené dne 2. 5. 2019 v době od 0,00 –23:59 hodin
 • Možnost předvyplnění údajů v systému
 • Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí, lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře – Žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře + trvalý pobyt dítěte v obvodu MČ Praha 6 pomocí výpisu z odboru evidence obyvatel.
 • Ředitelka mateřské školy 3.5.2019 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky scan Potvrzení o účasti na zápisu , který obsahuje unikátní registrační kód   včetně razítka a podpisu ředitelky.

4/ Pořadníky přihlášek

Pod jedinečným unikátním registračním kódem budou moci rodiče po přihlášení na portálu www.jakdoskolky.cz sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách, dále bude na webových stránkách školek odkaz na její konkrétní pořadník.

 

5/ Přijetí a nepřijetí dítěte

V případě přijetí dítěte:

 • Dne 9. 5. 2019 v době od 13.00 do 17.00 hod. odevzdá zákonný zástupce podepsaný zápisový lístek do zvolené  mateřské školy a obdrží Rozhodnutí o přijetí.
 • Vyplní evidenční list
 • Vyplní informovaný souhlas GDPR
 • Vyplní Zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali

V případě nepřijetí dítěte:

 • Zákonnému zástupci bude dle správního řádu do 1.6.2019 ( 30 dní ) odesláno do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí .
 • Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení
 • Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm MHM
 • Odvolání je pouze formální přezkoumání postupu ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.
 • Od 9.5.2019 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz sledovat pořadí umístění svého dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem. 

 

 

  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sbíhavá

 Ředitelka Mateřské školy Sbíhavá stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřské škol zřízených Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinnou předškolní docházkou s trvalým pobytem v MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2019/20 : 26 ( 24 míst v hlavní budově, 2 místa v integrované lesní třídě žabičky (pokud si zákonní zástupci vyberou tuto třídu, musí souhlasit se specifickými podmínkami v této třídě, dokument v příloze).

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

 1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k TP                                                                          50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                         1 bod

 

 1. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2014                                                                                    30 bodů

od 01.09.2014 do 31.08.2015                                                                                      10 bodů

od 01.09.2015 do 31.08.2016                                                                                       5 bodů

                       po    01.09.2016                                                                                   1 bod

 

 1. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2019                                     1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Třída žabičky – pouze pro tuto třídu Souhlas se specifickými provozními podmínkami.

 

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání , odevzdávají zákonní zástupci 2. 5. 2019 , v době od 13,15 – 18,30 hodin

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Po odevzdání Zápisového lístku dne 9.5.2019 v době od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí.

Při přijetí dítěte do více MŠ, zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

V Praze dne 1. 3. 2019                                                 Razítko a podpis ředitele školy Bc. Helena Petříčková

 

 

 

 

 

 

 ..

 

 

                                           

 

 
Proces vzdělávání :

Díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů. Děti ze třídy Berušek hojně využívají jak prostory vedlejší třídy, tak i herny a naopak. V prvním patře mají děti volný pohyb mezi třídami Opiček i Koček. Pohyb dětí je možný i mezi patry budovy. Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby dětí a průběžně dochází k jeho vylepšování. Vzhledem k menším prostorovým možnostem pro děti se snažíme o jejich co nejlepší využití. Je ale jasné, že nemůžeme provádět všechny činnosti jako mateřské školy, které mají pro jednu třídu k dispozici dvě i více místností.

Způsob zařazování dětí do tříd:

Integrovaná lesní třída Žabičky má specifické provozní a finanční podmínky. Pokud si rodiče budou přát navštěvovat tuto třídu, musí podepsat souhlas - Specifické podmínky.

Třída Žabičky, je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě.

Ostatní třídy  nejsou pedagogicky specificky zaměřené, věkově jsou smíšené. Specifikace je rozvíjena v jednotlivých nadstandardních činnostech školy. Rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy ( např. sourozenci k sobě, kamarádi…). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dát ŠVP.

Adaptace dítěte v naší MŠ:

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Souhlas specifické podmínky žabky 2019.doc 66 kB26.04.2019 07:40