Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 20. 02. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“),

rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Otevřená škola - MŠ Sbíhavá“,

s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005164“ takto:

Celkové způsobilé výdaje projektu 408 924,00

Název projektu dle MS2014+: Otevřená škola - MŠ Sbíhavá

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005164

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017

Celková doba realizace projektu 24 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Na škole zajišťuje projekt ředitelka školy.

 

 

Projekt "Školka hrou" - výchovně - vzdělávací činnost

Mateřská škola je metodickým centrem pro předškolní vzdělávání 

Jedná se o prakticky orientovaný seminář zaměřený na práci s metodickou příručkou Školka hrou, interaktivní tabulí, digitálním vzdělávacím obsahem a digitálními pomůckami. Seminář je určen pro učitele mateřských škol a účast je bezplatná.

Seminář je akreditovány MŠMT v systému DVPP. Účastníci získají testovací přístup k portálu eKabinet.cz.

Naše metodické centrum zajištuje i další vzdělávání v rámci šablon - Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání – DVPP v rozsahu 16 hodin .

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje kritického myšlení, problémového a vícesmyslového učení s pomocí interaktivních metod. Učitelé se seznámí s možnostmi posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni matematické pregramtnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti.

Podstatnou složkou kurzu je praktické ověřování způsobů individualizovaného vzdělávání vedoucí k podpoře inkluze a prostoru pro zažití úspěchu a maximálního stupně rozvoje jednotlivých dětí napříč věkovým spektrem a vzdělávacími oblastmi, založené na praktických ukázkách jednotlivých metod formou přímých ukázek práce s dětmi včetně metodických komentářů.

 

Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

 

Očekávané výstupy:

 • inovativní edukační aktivity zaměřené na rozvíjení poznání
 • manipulační schopnosti při práci s interaktivní tabulí

Více informací na www.edulabcr.cz/skolka-hrou, možnost přihlásit se na seminář.

Na naší mateřské škole projekt zaštituje paní učitelka Šárka Rummelová.

 

 

Projekt "MEZI NÁMI povídej"

Naše mateřská škola spolupracuje s Domovem pro seniory Praha Centrin v Liboci

 

 

Podporuje setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové.

 

        

 

Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii. Propojujeme generace malých  dětí a seniorů z domovů důchodců a také ty, kteří se chtějí podílet na naší činnosti.

 • Naším cílem je zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem a dospělým.

 • Považujeme za důležité, aby se ti nejmladší učili úctě a respektu ke stáří.

 • Chceme, aby senioři mohli čerpat energii z radosti a živelnosti těch nejmladších.

 • Vítáme všechny iniciativy, přímou účast i materiální či finanční podporu ze strany sociálně zodpovědných firem, podnikatelů, skupin či jednotlivců.

 • Vítáme nové názory, podněty a inspiraci, vše, co může napomoci k lepší kvalitě života seniorů, dětí, dospělých v produktivním věku a k jejich vzájemnému respektu a naslouchání.

   

 • Více informací na http://www.mezi-nami.cz/ a na Facebooku organizace

   

 • Na naší škole projekt zaštituje paní učitelka Hana Hůlková a Jarka Žlábková

   

  Informace ze společného setkání se seniory z centra  pravidelně vkládáme na Facebook školy.

   

Za projekt máme i pochvalu - děkujeme

Vážená paní ředitelko,

Vaše školka se zúčastnila projektu Mezi námi, který má za cíl bourat mezigenerační bariéry, a to především mezi tou nejmladší a nejstarší populací naší společnosti.

Za naši společnost CentrIn CZ - Domov pro seniory, bych velmi ráda poděkovala paním učitelkám Haně Hůlkové a Jaroslavě Žlábkové, které se této nabídky zhostily s obdivuhodným nasazením a pečlivostí.

Vždy mají pro naše babičky a dědečky připraveného něco zajímavého, co mohou společně s dětmi vytvářet, děti navíc ještě předvedou, jaké písničky či tanečky se naučily.

Musím říci, že je to jedna z nejpovedenějších akcí, které náš domov zajišťuje či pořádá a pro naše klienty jsou děti velkým potěšením.

Všichni se na ně vždy těšíme a jsme rádi, že i ony si u nás již také snad zvykly.

Budeme velmi rádi, když tento projekt bude pokračovat i v příštím roce.

 

S pozdravem a přáním krásného dne,

Terezie Šmídová, DiS.

sociální pracovnice

Domov pro seniory Centrin

Libocká 1/271

162 00 Praha 6 - Liboc

tel. 725 346 291

 

Charitativní projekty školky 

Sběr víček

Naše školka pomáhá sběrem víček Nadačnímu fondu REBEČINA KŘÍDLA a také sbíráme víčka pro DAVÍDKA , video zde

Nemoc motýlích křídel je velmi vzácné, vrozené a bohužel nevyléčitelné onemocnění pojivové tkáně, jehož příčinou je mutace genu, který se stará o stavbu kůže.

Jsme rádi, že pomáháte , více o rodině.

Podpora Fondu Sidus

Pravidelně dvakrát do roka podporujeme  FOND Sidus z výtěžku prodeje zaslaných materiálů. Ten klade za cíl   dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné a to jak po finanční tak i po materiální stránce.  

 

 

Grantové řízení  na rok 2017

 

na škole zajišťuje ředitelka školy H.Petříčková

Pro rok 2017 jsme získali dotaci od zřizovatele MČ Prahy 6 v těchto žádostech.

1. Dílny s rodiči

2. Tvořivé dílny v lesní třídě

3. Dospěláci keramičí

4. Mezigenerační setkávání

 

Dotační program na podporu ekologických aktivit na období září 2016 - prosinec 2017 od MČ Praha 6:

1.Dětská zahrádka 

2.Prožitkové učení

 

Díky získaným dotacím, mají rodiče tyto aktivity školy zcela zdarma, nebo platí jen poměrnou část nákladů.

 

Grantové řízení na rok 2016 

 

Pro rok 2016 jsme získali dotaci od zřizovatele MČ Prahy 6 v těchto žádostech:

1.Keramika nás spojuje

2.Tvořivé dílny v lesní třídě Žabičky

3.Dospěláci keramičí

4.Dílny s rodiči

5.Mezigenerační setkávání

 

Dotační program na podporu ekologických aktivit na období září 2015 - prosinec 2016 od MČ Praha 6:

1. Malí zahradníci

2. Hmyzí domečky