více v příloze

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Organizace školního roku 2017.doc 40 kB23.07.2017 16:52

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali platby. V době prázdnin se úplata 555,- neplatí. Od září bude jiná částka.

Děkuji H.Petříčková

Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny !

 

Kolektiv MŠ Sbíhavá

Vážení rodiče,

 

pokud patříte mezi rodiče, kde Vaše dítě bude v příštím roce plnit povinnou školní docházku v naší mateřské škole a dítě má trvalý pobyt mimo MČ Praha 6, je nutné nahlásit tuto skutečnost spolu se pádovou MŠ.

 

Mojí povinností je ohlásit takové děti příslušné MŠ nebo úřadu.

 

Děkuji za pochopení.

 

Petříčková Helena

 v příloze žádost

 

Projekt podpory účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace

 1. Vyhlášeno: 21. 4. 2017 na dobu do 30. 05. 2017

 2. Název: Podpora účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace

 3. Oblast: Sport a volný čas, školství

 4. Účel: Dotace bude použita na úhradu nákladů za účast dítěte v letní školičce, městském táboře nebo letním táboře (dále jen LŠ, MT, LT) organizovaném mateřskou školou ve formě doplňkové činnosti dle níže uvedených kritérií.

 5. Důvody podpory stanoveného účelu:

  Umožnit v době přerušení běžného provozu MŠ v období červenec – srpen 2017 využití nabídky placených prázdninových akcí organizovaných mateřskými školami i zájemcům z rodin s nižšími příjmy poskytnutím individuálního dotačního příspěvku až na 4 týdny.

 6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ na podporu stanoveného účelu:

  Celkový objem peněžních prostředků na tuto dotaci činí na kalendářní rok 2017 z rozpočtové kapitoly „Sport a volný čas“ 200 tis. Kč.

 7. Kritéria pro stanovení výše dotace:

  Výše dotace (příspěvku rodičům): MČ Praha 6 může poskytnout rodičům na 1 dítě – účastníka LŠ, MT a LT, příspěvek 1000 Kč/ 1týdenní akci, max. na 4 týdny, v závislosti na finančních poměrech rodiny/ rodiče. Podmínkou pro poskytnutí individuální dotace je celkový měsíční příjem nižší než 4násobek životního minima rodiny *).

   

 8. Okruh způsobilých žadatelů:

  Žádost o individuální dotaci na úhradu účasti dítěte v LŠ, MT a LT organizovaném mateřskou školou si může podat rodina nebo osamělý rodič splňující následující podmínky:

 1. oba rodiče nebo osamělý rodič pracují v pracovním poměru nebo jako OSVČ,

 2. dítě dochází do mateřské školy, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 6, a účastní se letního provozu MŠ formou LŠ, MT a LT.

  Žádat o příspěvek lze i pro dítě – sourozence dítěte definovaného v bodu b), které do MŠ Prahy 6 nedochází, ale je rovněž účastníkem stejné LŠ, MT nebo LT.

   

 1. Lhůta pro podání žádosti

 • žádost se podává v písemné podobě s vlastnoručním podpisem od data vyhlášení do 30.05.2017

   

 1. Kritéria pro hodnocení žádosti

  Žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, datum narození dítěte,

 • jméno, příjmení, podpis, trvalý pobyt rodiče (žadatele),

 • informace o předškolním zařízení, které LŠ, MT nebo LT organizuje – tj. název zařízení, sídlo (poskytovatel),

 • na jakou akci (název, termín konání) je příspěvek požadován,

  K žádosti je dále nutné doložit:

 • příjmy rodičů (společné domácnosti) nebo osamělého rodiče za předchozí kalendářní čtvrtletí, včetně vyplacených sociálních dávek, u OSVČ průměrný měsíční příjem dle DP za rok 2016,

 • pokud je rodič samoživitel – existující rozhodnutí soudu o úpravě poměrů k nezletilým dětem s vyznačením právní moci,

 • potvrzení poskytovatele o zaplacení poplatku za účast v LŠ, MT, LT.

   

 1. Podmínky pro poskytnutí dotace, způsob vyřizování a lhůta pro rozhodnutí o

  žádosti:

 • žádost vyřizuje odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, který na základě předložených žádostí navrhne výši poskytnutí dotace,

 • následně OŠKS předloží návrh Radě městské části Praha 6 (dále jen RMČ) k schválení navržený jmenný seznam žadatelů s výší poskytnuté dotace a celkovou částkou přidělené podpory v rámci projektu,

 • po schválení RMČ bude uzavřena s žadatelem smlouva o poskytnutí individuální dotace a následně poukázána schválená částka poskytnuté na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti

   

 1. Režim dotace

 • na poskytnutí této dotace není právní nárok,

 • rozhodující slovo ve věci poskytnutí či neposkytnutí dotace má Rada městské části Praha 6

   

Toto dotační řízení bylo schváleno Usnesením Rady městské části Praha 6 č.2290/17 ze dne 19.04.2017.

 

vedoucí OŠKS: Mgr. Luděk Soustružník, v.r.

___________________________________________________________________

*) Dítě je členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného právním předpisem, účinným ke dni podání žádosti.

 

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout dotace prázdniny 2017.doc 30 kB25.04.2017 06:57

 Po dohodě se zřizovatelem - více v příloze

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout přerušení provozu 2017.doc 66 kB24.04.2017 08:14

Praha 6 vyhlásí dotační program na podporu účastníků letního provozu mateřských škol

 

Rada městské části dnes na svém jednání jednomyslně schválila vyhlášení dotačního programu na podporu účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace. Přihlásit se do programu bude možné od 15. dubna.

Všechny mateřské školy zřizované městskou částí Praha 6 v období červenec – srpen přerušují běžný provoz. Důvodem je čerpání dovolené pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, rekonstrukce, opravy a údržba školních budov a pozemků i komplikace při běžném způsobu provozu plynoucí z krátkodobého přijímání dětí z jiných mateřských škol a časté nevyužití rezervovaných míst. Zájemcům je nabízena možnost účasti v městských táborech, letních školičkách a letních táborech, které jsou organizovány mateřskými školami jako doplňková činnost a jsou v plné výši skutečných nákladů hrazeny rodiči dětí. 

Provoz MŠ formou školiček a táborů je zaveden od roku 2012 a účastní se ho cca 500 – 600 dětí ve zpravidla jednotýdenních cyklech s cenou pohybující se v rozmezí 1200 – 2600 Kč. O příspěvek na tyto akce mohou rodiče požádat svého zaměstnavatele, případě zdravotní pojišťovnu. Vyhlášením dotačního programu vychází vstříc rodičům i městská část individuální finanční podporou rodičů s nižšími příjmy.

 

Formulář naleznete v příloze na webu Prahy 6 :

 

https://www.praha6.cz/aktuality/praha-6-vyhlasi-dotacni-program-na-podporu-ucastniku-letniho-provozu-materskych-skol-2017-04-05

Krásného dne přeji.

 

Měl bych na Vás prosbu o vyvěšení (nebo jinou propagaci) letních táborů pro předškolní i školní děti (viz příloha).

 

Cíleně přijímáme děti také s enurézou a podobnými problémy (spolupracujeme s lékaři). Jsme dobrovolná nekomerční organizace pracující celoročně s dětmi (oddíl, výpravy, tábory a další akce).

 

S pozdravem Zbyšek Prágr, Rudná

 

PS: Někteří naši vedoucí jsou vychovatelé mateřských škol nebo učitelé. Kdyby se chtěl někdo na tábor přidat, má ještě možnost :-). Hledáme také kuchařky.

 

……………………………..

www.zlutykvet.cz

777 671 483

……………………………..

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Tábory 2017.pdf 223 kB17.03.2017 11:55

Informace o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí
(březen 2017)


Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.


Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.
Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 po dobu 4 souvislých hodin denně,
 začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
 individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
 vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.

 

 

více v příloze

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Prázdniny v mateřských školách MČ Praha 6.doc 84 kB01.03.2017 12:04