v příloze žádost

 

Projekt podpory účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace

 1. Vyhlášeno: 21. 4. 2017 na dobu do 30. 05. 2017

 2. Název: Podpora účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace

 3. Oblast: Sport a volný čas, školství

 4. Účel: Dotace bude použita na úhradu nákladů za účast dítěte v letní školičce, městském táboře nebo letním táboře (dále jen LŠ, MT, LT) organizovaném mateřskou školou ve formě doplňkové činnosti dle níže uvedených kritérií.

 5. Důvody podpory stanoveného účelu:

  Umožnit v době přerušení běžného provozu MŠ v období červenec – srpen 2017 využití nabídky placených prázdninových akcí organizovaných mateřskými školami i zájemcům z rodin s nižšími příjmy poskytnutím individuálního dotačního příspěvku až na 4 týdny.

 6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ na podporu stanoveného účelu:

  Celkový objem peněžních prostředků na tuto dotaci činí na kalendářní rok 2017 z rozpočtové kapitoly „Sport a volný čas“ 200 tis. Kč.

 7. Kritéria pro stanovení výše dotace:

  Výše dotace (příspěvku rodičům): MČ Praha 6 může poskytnout rodičům na 1 dítě – účastníka LŠ, MT a LT, příspěvek 1000 Kč/ 1týdenní akci, max. na 4 týdny, v závislosti na finančních poměrech rodiny/ rodiče. Podmínkou pro poskytnutí individuální dotace je celkový měsíční příjem nižší než 4násobek životního minima rodiny *).

   

 8. Okruh způsobilých žadatelů:

  Žádost o individuální dotaci na úhradu účasti dítěte v LŠ, MT a LT organizovaném mateřskou školou si může podat rodina nebo osamělý rodič splňující následující podmínky:

 1. oba rodiče nebo osamělý rodič pracují v pracovním poměru nebo jako OSVČ,

 2. dítě dochází do mateřské školy, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 6, a účastní se letního provozu MŠ formou LŠ, MT a LT.

  Žádat o příspěvek lze i pro dítě – sourozence dítěte definovaného v bodu b), které do MŠ Prahy 6 nedochází, ale je rovněž účastníkem stejné LŠ, MT nebo LT.

   

 1. Lhůta pro podání žádosti

 • žádost se podává v písemné podobě s vlastnoručním podpisem od data vyhlášení do 30.05.2017

   

 1. Kritéria pro hodnocení žádosti

  Žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, datum narození dítěte,

 • jméno, příjmení, podpis, trvalý pobyt rodiče (žadatele),

 • informace o předškolním zařízení, které LŠ, MT nebo LT organizuje – tj. název zařízení, sídlo (poskytovatel),

 • na jakou akci (název, termín konání) je příspěvek požadován,

  K žádosti je dále nutné doložit:

 • příjmy rodičů (společné domácnosti) nebo osamělého rodiče za předchozí kalendářní čtvrtletí, včetně vyplacených sociálních dávek, u OSVČ průměrný měsíční příjem dle DP za rok 2016,

 • pokud je rodič samoživitel – existující rozhodnutí soudu o úpravě poměrů k nezletilým dětem s vyznačením právní moci,

 • potvrzení poskytovatele o zaplacení poplatku za účast v LŠ, MT, LT.

   

 1. Podmínky pro poskytnutí dotace, způsob vyřizování a lhůta pro rozhodnutí o

  žádosti:

 • žádost vyřizuje odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, který na základě předložených žádostí navrhne výši poskytnutí dotace,

 • následně OŠKS předloží návrh Radě městské části Praha 6 (dále jen RMČ) k schválení navržený jmenný seznam žadatelů s výší poskytnuté dotace a celkovou částkou přidělené podpory v rámci projektu,

 • po schválení RMČ bude uzavřena s žadatelem smlouva o poskytnutí individuální dotace a následně poukázána schválená částka poskytnuté na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti

   

 1. Režim dotace

 • na poskytnutí této dotace není právní nárok,

 • rozhodující slovo ve věci poskytnutí či neposkytnutí dotace má Rada městské části Praha 6

   

Toto dotační řízení bylo schváleno Usnesením Rady městské části Praha 6 č.2290/17 ze dne 19.04.2017.

 

vedoucí OŠKS: Mgr. Luděk Soustružník, v.r.

___________________________________________________________________

*) Dítě je členem rodiny, kde příjem společně posuzovaných osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, tj. rodičů a nezletilých nezaopatřených dětí, nepřesahuje čtyřnásobek životního minima daného právním předpisem, účinným ke dni podání žádosti.

 

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout dotace prázdniny 2017.doc 30 kB25.04.2017 06:57