Vážení rodiče, v příloze naleznete variabilní symboly dětí pro platbu úplaty.

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout variabilní symboly 2017.xls 33 kB01.09.2017 15:47

Přehled plateb na školní rok 2017-2018

 

Úplata – 490,- Kč  

-platí se do 10 v měsíci na účet školy Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB pod variabilním symbolem dítěte

-platí všechny děti mimo předškolních a dětí OSK

 

Stravné – informace jsou na přihlášce ke stravování, kterou rodiče vyplní ( na webu k dispozici) a vyplněnou přinesou do školky

  • Děti do 6 let 34,- Kč

  • Starší 39,- Kč

 

Pedagog třída Žabičky – vždy do 10 v měsíci Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Platí všechny děti po dobu 10 měsíců 2 800,- Kč

    

 

 

Spolek rodičů příspěvek na dítě na rok 1 500,- Kč – bude odsouhlaseno na schůzce s rodiči.

 

Platby za kroužky budou zveřejněny zvlášť.

Vážení rodiče, v příloze naleznete přihlášku na stravování. Prosíme vyplnit a odevzdat na svých třídách. Spodní část si necháváte. Přihlášku prosíme vyplnit i za děti již chodící.

Děkujeme

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout přihláška web 2017.xls 75 kB01.09.2017 06:27

Více v příloze.

Školní rok začíná 4.9. 2017. Pokud si budete ještě užívat dovolenou stačí se omluvit .

Petříčková

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Informace pro nové rodiče (2017.doc 58 kB08.08.2017 09:49

Více v příloze.

Variabilní symboly stávajícím dětem zůstávají, nastupující děti - variabilní symboly budou na začátku školního roku zveřejněny.

Platba vždy do 10. v měsíci na účet školy pod variabilním symbolem dítěte. Můžete platit po měsíci, ale i více měsíců naráz.

 

Děkuji Petříčková

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout stanovení výše úplaty 017.doc 69 kB04.08.2017 09:16
SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Organizace školního roku 2017.doc 37 kB25.03.2018 14:50

Vážení rodiče,

 

pokud patříte mezi rodiče, kde Vaše dítě bude v příštím roce plnit povinnou školní docházku v naší mateřské škole a dítě má trvalý pobyt mimo MČ Praha 6, je nutné nahlásit tuto skutečnost spolu se pádovou MŠ.

 

Mojí povinností je ohlásit takové děti příslušné MŠ nebo úřadu.

 

Děkuji za pochopení.

 

Petříčková Helena

Informace o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí
(březen 2017)


Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.


Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.
Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 po dobu 4 souvislých hodin denně,
 začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
 individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
 vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.

 

 

Najdete v příloze

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Upozornění pro rodiče.pdf 518 kB09.01.2017 21:23

více v příloze

Ve školce nemáme značky, ale portrét dítěte.  Z těchto důvodů prosíme nové rodiče o donesení 5 x portrétu 5x5 velikosti, stávající děti 3 x na obnovu.

Děkuji H.Petříčková

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Co bych měl umět 1.pdf 459 kB16.07.2016 08:42
Stáhnout Co potřebují děti do školky 1.pdf 470 kB16.07.2016 08:42
Stáhnout Podmínky k zajištění bezpečnost 1.pdf 216 kB16.07.2016 08:43
Stáhnout Rady jak dítěti pomoci aneb jdeme poprvé do MŠ 1.pdf 377 kB16.07.2016 08:43

Podkategorie